Thông báo

  • - Giai đoạn Phúc khảo: Hệ thống bắt đầu mở lúc 07h00 ngày 21/6/2022 đến 17h00 ngày 17h00 ngày 24/6/2022 để các đơn vị nhập hồ sơ phúc khảo của thí sinh.